Video: Představení učebnice

Tato moderní učebnice pokrývá rozsah sylabu lékařských fakult a obsahuje informace požadované ke složení zkoušky z lékařské mikrobiologie v oboru všeobecné lékařství. Uvedeny jsou nejdůležitější patogeny člověka, jejich vlastnosti z pohledu mikrobiologie, mechanismy patogenního působení, stručný popis onemocnění způsobených mikroorganismy. Dále jsou zmíněny metody mikrobiologické laboratorní diagnostiky využívané v praxi, a to včetně moderních přístupů. Samozřejmě nechybějí ani způsoby a možnosti antimikrobiální terapie, včetně racionální přístupu k antibiotické léčbě.

Silnou stránkou této publikace je to, že jedna kniha pohlíží na mikrobiologii z několika směrů. Student může vyhledávat informace nejen podle jednotlivých druhů mikroorganismů, ale také se může soustředit na problematiku dle klinického rozdělení, nebo zjišťovat diagnostické, popř. terapeutické hledisko v samostatných částech knihy.

Oproti jiným učebnicím je více dbáno na klinickou mikrobiologii, která vysvětluje a zpřístupňuje problematiku infekcí dle orgánových systémů a dalších hledisek.

Úvod do studia mikrobiologie

Lékařská mikrobiologie je rychle se rozvíjející obor medicíny, který se zabývá etiologií a patogenezí nemocí vyvolaných mikroorganismy. Její klinická část je pak zaměřena na laboratorní diagnostiku infekčních nemocí, jejich antimikrobiální léčbu a epidemiologické sledování.

Na první dojem zavání studium tohoto předmětu pouhým memorováním faktů, ale i v mikrobiologii je logika a systém, které její studium usnadňují. A tento systém reflektuje i členění naší učebnice do jednotlivých oddílů:

  1. Obecná mikrobiologie. Nejprve je nutné seznámit se se základními fakty o mikrobech jako takových a pochopit, jak interagují s hostitelem a jeho imunitním systémem.
  2. Speciální mikrobiologie. Poté je nutné blíže poznat mikrobiální „padouchy“ schopné vyvolat onemocnění a znát i základní fakta o nemoci jako takové. Jelikož daných mikroorganismů je mnoho, jsou systematicky rozčleněny do skupin a v jejich rámci pak dále tříděny a popisovány. Na začátku každé podkapitoly je přehled všech zmíněných mikrobů pro možné zařazení do konkrétní škatulky. U každého mikroba jsou zmíněny základní informace o jeho vlastnostech, faktorech virulence, čím škodí hostitelskému organismu, jakými laboratorními technikami ho můžeme detekovat a identifikovat, a nakonec, jaké máme možnosti antimikrobiální léčby.
  3. Vyšetřovací metody. Víme-li to základní o mikrobech a nemocech, které způsobují, je třeba blíže porozumět technikám, které umožňují diagnostiku onemocnění. Jaké jsou možnosti, jaké jsou principy jednotlivých metod, jejich možné výhody a nevýhody a v kterých situacích je má smysl využívat.
  4. Antimikrobiální látky. Pokud jsme zjistili, co je původcem nemoci, je třeba znát „arzenál“ terapeutických možností antimikrobiální léčby.
  5. Klinická mikrobiologie. Syntézou výše zmíněných informací je pak kapitola klinické mikrobiologie, která nabízí shrnutí toho nejdůležitějšího o infekčních nemocech v klinické praxi – jací mikrobi jsou původcem infekcí jednotlivých orgánových systémů a jaké jsou metody jejich laboratorní diagnostiky a antimikrobiální léčby.   

Dvojlist G- STAU_01

Helicobacter kap. STAU_02Kdo jsme a jak to začalo?

Medici Boni je název skupiny nyní již mladých lékařů, kteří v letech 2011–2018 absolvovali studium v oboru všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pod tímto názvem vystupujeme od října 2013, a to ve složení Ivana Hanzalová (roz. Lukášová), Jakub Hurych, Ľudmila Křížová, Roman Štícha a Kateřina Tichá (roz. Hejlová).
Při našem studiu na medicíně jsme mezi sebou rozvinuli dobře koordinovanou spolupráci a následně systematickou přípravu ke zkouškám zahrnující především tvorbu studijních materiálů, které představovaly syntézu znalostí z přednášek, seminářů, praktických cvičení, učebnic a odborných publikací, se kterými se během studia jednotlivých předmětů medici setkávají. Jelikož jsme měli dojem, že by naše studijní materiály mohly pomoci i našim kolegům, zpřístupnili jsme je proto na webu a dočkali se nečekaně mnoha pozitivních reakcí. Největší ohlas měly studijní materiály pro předmět Lékařská mikrobiologie, a proto jsme se na podzim roku 2014 odhodlali kontaktovat Ústav lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty UK (dále ÚLM) za účelem další možné spolupráce a vytvoření ucelenějšího a revidovaného zdroje, který bychom mohli studentům nabídnout jako podklady ke studiu. Aniž bychom to čekali, náš návrh a iniciativa se setkaly s velmi rychlou a kladnou odezvou přednosty ústavu docenta Pavla Dřevínka, čímž započala spolupráce ÚLM a skupiny Medici Boni.
Od počáteční nadšené iniciativy se stalo mnoho. Během dalších šesti let se z nás studentů stali lékaři, z pana docenta profesor a z původně zamýšleného webového skripta se ve spolupráci s nakladatelstvím Triton začala vyvíjet mnohem komplexnější publikace v podobě nové učebnice – „Lékařská mikrobiologie – Repetitorium“. Práce na ní bylo mnohem více, než jsme si na začátku dokázali představit, a nebylo vůbec snadné sladit práci na knize s dalšími studijními a posléze i pracovními povinnostmi. Naše počáteční nadšení nás proto mnohdy opouštělo, ale nikdy zcela neopustilo, a i díky tomu jsme dílo dotáhli až do konce. Doufáme, že se stane užitečným zdrojem ke studiu nejen pro mediky, ale i pro studenty dalších zdravotnických oborů a také pro již vystudované lékaře, kteří v naší knize mohou nalézt připomenutí toho nejzásadnějšího ohledně diagnostiky a antimikrobiální léčby infekčních nemocí.

Seznam autorů

AUTOŘI
MUDr. Jakub Hurych (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
MUDr. Roman Štícha (I. ortopedická klinika, 1. LF UK a FN v Motole)
MUDr. Ivana Hanzalová (Service de chirurgie viscérale, CHUV, Lausanne, Švýcarsko)
MUDr. Ľudmila Křížová (Onkologická klinika, 1. LF UK a VFN)
MUDr. Kateřina Tichá (Internes des Hôpitaux de Paris, Paříž, Francie)

SPOLUAUTOŘI
Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
Prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D. (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
MUDr. Eliška Bébrová (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
MUDr. Jana Matějková (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
Doc. MVDr. Otto Melter, Ph.D. (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
MUDr. Vanda Chrenková (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
Prof. RNDr. Alexandr Němec, Ph.D. et Ph.D. (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole; Laboratoř bakteriální genetiky, Státní zdravotní ústav)
Prim. doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc. (Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice, Praha)
MUDr. Vilma Benešová (Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie, FN v Motole)

RECENZENTI
Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. (Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK a VFN)
MUDr. Tamara Bergerová (Ústav mikrobiologie, FN Plzeň)

SAZBA A GRAFIKA
MUDr. Roman Štícha a Ing. Petr JarušekNakladatelství

Nakladatelství Triton

MUDr. Stanislav Juhaňák

http://www.tridistri.cz/
Logo Triton

Lékařská mikrobiologie – repetitorium

Jakub Hurych, Roman Štícha et al.
ve spolupráci s Ústavem lékařské mikrobiologie 2. LF UK

Vyloučení odpovědnosti vydavatele
Autoři i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uváděné odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy díla k vydání. I když tyto informace byly pečlivě kontrolovány, nelze s naprostou jistotou zaručit jejich úplnou bezchybnost. Z těchto důvodů se vylučují jakékoli nároky na úhradu přímých i nepřímých škod.

Share